Thursday, February 8, 2024

3235. Tranh NGUYỄN SÔNG BA Mừng Xuân Giáp Thìn.


MỪNG XUÂN GIÁP THÌN
Oil on cabvas - Nguyễn Sông Ba