Wednesday, February 14, 2024

3241. Tranh TRƯƠNG VŨ Như Tuổi Vào Xuân (sơn dầu trên bố, 24” x 20”).

NHƯ TUỔI VÀO XUÂN
sơn dầu trên bố, 24” x 20”, thực hiện tháng 4/2019