Thursday, March 28, 2024

3306. ĐINH CƯỜNG Cám ơn Phạm Cao Hoàng đãi ăn cơm chiều ở Tong Thái với Nguyễn Minh Nữu và Viên Linh từ Cali lên.

Google images

Đang ngồi trong quán bạn kêu

nghe không tiếng gió gầm xiêu mái nhà

Nguyễn Quang Chơn gọi từ Đà Nẵng qua

ôi cơn bão lớn ôi chiều George Mason [1]

 

bão nào quật nỗi thi nhân

nghe Viên Linh kể chuyện gần chuyện xa

chuyện làm báo xưa ở quê nhà

chuyện in sách chuyện quà đâu bất ngờ

 

có tiền bạn tính in thơ

nhưng chung cho mỗi người thơ một bài

từ Tản Đà đến hôm nay

tuyển tập thơ hiện đại dày ngàn trang

 

đây rồi chặng cuối dương gian [2]

mừng nghe bạn sẽ move về trên đây …

  

Virginia, 14.10.2013

Đinh Cường

(1939-2016)

 

[1] Đang ngồi ăn cơm chiều tại khu Đại Học

George Mason – Virginia, Nguyễn Quang Chơn

phone từ Đà Nẵng qua cho nghe tiếng gió rít

của cơn bão lớn

 

[2] Đây rồi chặng cuối dương gian

Kiếp xưa muôn tội, thiên đàng một xa

 (Viên Linh - Thiên Địa Ca . Bách Khoa Xuân 1965)


Đinh Cường - Nguyễn Minh Nữu - Viên Linh - Phạm Cao Hoàng
Virginia, 14.10.2013