Friday, March 29, 2024

3309. Chân dung Viên Linh - Ký họa Đinh Trường Chinh.


Chân dung Viên Linh
Ký họa Đinh Trường Chinh ngày Viên Linh mất, 28.3.2024