Sunday, April 14, 2024

3328. Tranh NGUYỄN SÔNG BA Hoàng hôn xa thẳm.

HOÀNG HÔN XA THẲM
Sơn dầu, 60 cm x 90 cm
(Tặng Nguyễn Đức Nhân)