Tuesday, May 14, 2024

3373. Tranh Nguyễn Sông Ba NGÀY MỚI - Sơn dầu 90 cm x 120 cm - Thực hiện tháng 4,5 -2024

NGÀY MỚI
Sơn dầu 90 cm x 120 cm
Thực hiện tháng 4,5. 2024
Kính tặng Anh TRƯƠNG VŨ