Wednesday, May 29, 2024

3398. Thơ CAM LI NGUYỄN THỊ MỸ THANH Gánh đời buông xuống.

Trần Hoài Thư (1942-2024) - Ảnh Phạm Cao Hoàng, Virginia, 2022

(Kính tiễn biệt Nhà Văn, Nhà Thơ Trần Hoài Thư)
 
Bởi mang hồn Quí Sách
Nên nặng nghiệp Hoài Thư 
Gánh quê hương ly loạn
Gánh chữ nghĩa mịt mù
 
Mang con tim Thám Kích
Vá khâu mảnh văn chương
Khi thở hơi thoi thóp
Đường kim còn vấn vương
 
Thõng tay, chừng sạch nợ
Đi vào cõi an bình
Gánh đời nay buông xuống
Vai vẫn nặng chữ Tình.
 
Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Tháng 5, 2024