Tuesday, June 18, 2024

3449. NGU YÊN Những bài viết tháng 5 và tháng 6/2024.


Truyện Ngắn: 186 Lê Thánh Tôn, Bến Thành.

Ghi lại cuộc họp bí mật khẩn trương tìm giải pháp cứu nguy dân tộc.

https://www.academia.edu/120826958/186_L%C3%AA_Th%C3%A1nh_T%C3%B4n_B%E1%BA%BFn

 

Du kí luận: Rác Bên Ngoài Rác Bên Trong.

https://www.academia.edu/120791017/Rac_ben_ngoai_Rac_ben_trong

 

Sáng tác đa phương tiện: Khi Máu Sắp Nghỉ Ngơi Tim Hát Lời Bối Rối.

https://www.academia.edu/118971588/Khi_M%C3%A1u_S%E1%BA%AFp_Ngh%E1%BB%89

 

Tiểu luận về dịch thuật: Ai dịch với Ai.

https://www.academia.edu/118657392/Ai_D%E1%BB%8Bch_V%E1%BB%9Bi

 

Phê bình văn học luận: Phân Lý Văn Học.

https://www.academia.edu/118272290/Ph%C3%A2n_L%C3%BD_V%C4%83n_H%E1%BB%8Dc

 

Tuyển Tập Truyện Ngắn Thế Giới. Cuốn Năm. 395 trang truyện dịch. Ngu Yên thực hiện.

Những truyện ngoại quốc dùng giải trí và tìm hiểu văn học thế giới, ngoài ra, dùng để bổ túc, chứng minh và trải nghiệm cho cuốn sách: "Lý Thuyết và Thực Hành Sáng Tác Truyện" đã phát hành trên mạng Academia.

https://www.academia.edu/117331110/Tuy%E1%BB%83n_T%E1%BA%ADp_Truy%E1%BB%87