Tuesday, July 2, 2024

3471. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH “có những ngày tôi là cái cây bị đốn chặt”


“có những ngày tôi là cái cây bị đốn chặt”
sơn dầu đinh trường chinh