Thursday, July 4, 2024

3475. TRÁCH PHẬN Dân ca bài chòi • Nhạc Phan Bá Chức • Lời Nguyễn Hữu Ninh • Nghệ sĩ Hoài Linh trình bày.

nullTrong ảnh: Nghệ sĩ Hoài Linh

Bấm vào đường dẫn dưới đây
để nghe nghệ sĩ Hoài Lình trình bày.


Nguồn: Trung tâm Vân Sơn