Friday, July 7, 2017

05. Tranh Đinh Trường Chinh: THIẾU NỮ - Acrylic on paper - đinh trường chinh - July 4, 2017


t r a n h
đinh trường chinh


T H I Ế U  N Ữ
Acrylic on paper - đinh trường chinh - July 4, 2017