Sunday, July 9, 2017

10. Tranh TRƯƠNG VŨ Xuân Hoang Dã, sơn dầu trên bố, 40" x 30", thực hiện năm 2017


Tranh
TRƯƠNG VŨ

 Xuân Hoang Dã, sơn dầu trên bố, 40" x 30", thực hiện năm 2017.