Monday, August 28, 2017

109. TRANH MỘC BẢN VÕ ĐÌNH


TRANH MỘC BẢN
V Õ  Đ Ì N H


(Họa sĩ Võ Đình đã tặng Hồ Đình Nghiêm bức tranh này)