Tuesday, August 8, 2017

76. UỐNG RƯỢU Ở QUÊ NGƯỜI Photo by Phạm Cao Hoàng, Fox Valley, tháng 5.2015

UỐNG RƯỢU Ở QUÊ NGƯỜI
Photo by Phạm Cao Hoàng, Fox Valley, tháng 5.2015