Monday, August 14, 2017

86. Tranh NGUYỄN SÔNG BA: 1.Chiều Thành Nội - Huế 2.Thương quá quê nhà (dưới chân núi Đá Bia -Tuy Hòa)


Tranh
NGUYỄN SÔNG BA

Chiều Thành Nội- Huế

Thương quá quê nhà (dưới chân núi Đá Bia -Tuy Hòa)