Monday, October 16, 2017

160. Tranh NGUYỄN SÔNG BA Mùa thu Đà Lạt

Tranh
nguyễn sông ba

Mùa thu Đà Lạt, tranh Nguyễn Sông Ba, tháng 10.2017