Monday, October 16, 2017

161. Tranh TRƯƠNG VŨ: Chân dung Trần Thị Nguyệt Mai, sơn dầu trên bố, thực hiện tháng 10.2017


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Chân dung Trần Thị Nguyệt Mai, sơn dầu trên bố,  18" X 24", thực hiện tháng 10.2017


Tranh và người, photo by PCH, Virginia, October 15, 2017


Họa sĩ và nhân vật, photo by PCH, Virginia, October 15, 2017
_________________________________________
Xem thêm tranh Trương Vũ
theo đường dẫn dưới đây:
T R AN H  T R Ư Ơ N G  V Ũ