Thursday, October 19, 2017

167. Tranh TRƯƠNG VŨ : CÂY KHÔ VÀO THU, sơn dầu trên bố, 30" X 24", thực hiện năm 2009


Tranh
TRƯƠNG VŨ

CÂY KHÔ VÀO THU, sơn dầu trên bố, 30" X 24",  thực hiện năm 2009