Tuesday, November 7, 2017

198. Tranh TRƯƠNG VŨ : Gặp bạn bè trên chiến trường xưa, sơn dầu trên bố, 18" X 24", 2008


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Gặp bạn bè trên chiến trường xưa, sơn dầu trên bố, 18" X 24",  2008