Tuesday, December 5, 2017

243. Tranh TRƯƠNG VŨ Mang mang trên hồ súng, chất liệu hỗn hợp trên bố, 36" x 48", hoàn tất ngày 5 tháng 12.2017


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Mang mang trên hồ súng, chất liệu hỗn hợp trên bố,  36" x 48", 
hoàn tất ngày 5 tháng 12.2017