Saturday, December 23, 2017

289. Tranh ĐINH CƯỜNG Thiếu nữ và nhà thờ Tân Định, sơn dầu trên bố, 80 " x 100", Sài Gòn, 1987


Tranh
ĐINH CƯỜNG

Thiếu nữ và nhà thờ Tân Định, sơn dầu trên bố, 80 cm x 100 cm, Sài Gòn, 1987