Tuesday, January 9, 2018

333. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH Xuống thuyền, sơn dầu trên bố, 24" x 36", 1991


Tranh
Trương Thị Thịnh

Xuống thuyền, sơn dầu trên bố, 24" x 36", 1991