Thursday, January 25, 2018

373. Tranh TRƯƠNG VŨ: TỊCH LẶNG TRONG THU NỒNG, sơn dầu trên bố, 24" x 30", thực hiện tháng 1.2018


Tranh
TRƯƠNG VŨ

TỊCH LẶNG TRONG THU NỒNG, sơn dầu trên bố, 24" x 30", 
thực hiện tháng 1.2018