Thursday, February 22, 2018

431. Tranh ĐINH CƯỜNG Trời và đất, sơn dầu trên bố, 40" x 40"


Tranh
ĐINH CƯỜNG


Trời và đất, sơn dầu trên bố, 40" x 40"