Monday, April 16, 2018

530. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH Khỏa thân 2, sơn dầu trên bố, 24"x38", thực hiện cuối thập niên 60.


Tranh
Trương Thị Thịnh


Khỏa thân 2, sơn dầu trên bố, 24"x38", thực hiện cuối thập niên 60.
(Sưu tập của gia đình THS)