Sunday, April 22, 2018

536. Thơ TRẦN HOÀI THƯ 1. Cây đời xa hương 2.Gác cửa 3.Cám ơn vòng kim cô

Ảnh: Google image


CAY ĐỜI XA HƯƠNG

Ban ngày làm dân Mỹ
Ăn hot dog, pizza
Thank you  quen đầu lưỡi
Sorry quen đầu môi
Chiều về làm dân Việt
Cơm chan nước mắm gừng
Cắn vào đầu  ớt hiểm
Cho cay đời xa hương...


GÁC CỬA

Hãy cầu Ta đi và Ta sẽ cho người xin
Cầu ngày cầu đêm cầu cho đến khi nhắm mắt
Với tôi, tự biết mình biếng nhác
Nên không bao giờ được hưởng phước Người ban
Vậy mà đời tôi ân điển dư tràn
Ngay cả một  đá hòn  trên đồi Kỳ Sơn cũng giúp mình sống sót
Ngay cả sợi thun lưng quần đàn bà cũng còn trợ giúp
rất tận tình trong những lúc thập tử nhất sanh…
Tôi kính sợ các Ngài nhưng tôi không thuộc lời kinh
Vì vậy xin cho tôi đứng ngoài gác cửa !


CÁM ƠN VÒNG KIM CÔ

Bởi vì ra trận không thể  chống gậy như ông thầy bói mù
Bởi vì quân đội không có loại dây thun kiểu lưng quân đàn bà dể ta cột vào  hai gọng kính cho chắc ăn khi nhảy vào mật khu
nên ta phải lén ăn cắp chiếc quần phơi ngoài vườn của một  em thôn nữ
Phật Bà Quan Âm phạt Tôn Hành Giả phải đeo vòng kim cô
Riêng ta, chẳng ai phạt nhưng lại tự nguyện
vòng kim cô hành Tôn Ngộ Không thất điên bất dảo
Còn vòng kim cô đàn bà  lại hộ mạng đời ta !

TRẦN HOÀI THƯ