Tuesday, April 24, 2018

541. XÓM TÔI, CHIỀU CUỐI ĐÔNG Photo by Phạm Cao Hoàng, March 30, 2018

Xóm tôi, chiều cuối đông - Photo by Phạm Cao Hoàng, Fox Valley, March 2018