Thursday, April 26, 2018

543. Tranh ĐINH CƯỜNG: THÀ NHƯ GIỌT MƯA VỠ TRÊN TƯỢNG ĐÁ sơn dầu trên canvas, 30"X40" ( Coll. Mr. & Mrs. Đỗ Thanh Tùng, Michigan )


Tranh
ĐINH CƯỜNG

THÀ NHƯ GIỌT MƯA
VỠ TRÊN TƯỢNG ĐÁ
sơn dầu trên canvas,  30"X40"
( Coll. Mr. & Mrs. Đỗ Thanh Tùng, Michigan )