Sunday, April 29, 2018

549, Tranh TRƯƠNG VŨ Gặp bạn bè trên chiến trường xưa, sơn dầu trên bố, 18" X 24", 2008

Tranh
TRƯƠNG VŨ

Gặp bạn bè trên chiến trường xưasơn dầu trên bố, 18" X 24", 2008