Saturday, May 26, 2018

608. Tranh TRƯƠNG VŨ Vàng Son Trong Hoài Niệm: Sơn dầu trên bố, 24” x 18”, thực hiện tháng 5, 2018.


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Vàng Son Trong Hoài Niệm: Sơn dầu trên bố, 24” x 18”,
thực hiện tháng 5, 2018.