Sunday, May 27, 2018

609. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Đức Phật Thích Ca


t r a n h
đinh trường chinh

Đức Phật Thích Ca, oil on canvas, đinh trường chinh