Tuesday, July 31, 2018

698.. Tranh TRƯƠNG VŨ: SÁNG MÙA THU, sơn dầu trên bố, 16" X 20"


Tranh
TRƯƠNG VŨ

SÁNG MÙA THU, sơn dầu trên bố, 16" X 20"