Monday, August 6, 2018

707. Tranh ĐINH CƯỜNG: CHÂN DUNG THANH TÂM TUYỀN sơn đầu trên bố 16" x 20"


Tranh
ĐINH CƯỜNG

CHÂN DUNG THANH TÂM TUYỀN
sơn đầu trên bố 16" x 20"