Friday, August 10, 2018

712. Thơ LÊ VĂN TRUNG Mưa

Ảnh: Google image


Mưa đồi Tây
Ướt tóc người
Áo hay sương mỏng bên trời vàng thu
Có con chim lạ 
                        Bay từ
                        Thiên thu
Về gọi sa mù đồi trăng
Mưa đồi trăng !
Mưa đồi trăng !
Miền HIU QUẠNH với CÕI IM LẶNG người
Mưa còn rơi !
Mưa còn rơi !
Là tôi
Giọt lệ
Trên môi
Rượu nồng
Mưa đồi KHÔNG
Ướt lòng KHÔNG
Người từ IM LẶNG  về hong tóc buồn
Mưa trăm năm
Mưa nghìn năm
Mưa từ thiên cổ lạnh căm cõi người.

LÊ VĂN TRUNG