Sunday, August 12, 2018

713. Thơ NGUYỄN ĐỨC SƠN Bài thơ làm trên đường đưa đám đưá con trai chết đói

Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn trước 1975 - Ảnh: Trần Cao Lĩnh 


bao năm
thui thủi
mần cuỉ
cuốc đất
quên mất
trời xanh
ném nhanh
sách vở
người ở
cùng đá
vui quá
nhà cây
tới đây
thiên đường
hý trường
đâu phải
sao cãi
lời cha
bò ra
gò mả


Nguyễn Đức Sơn


Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn và người bạn đời của ông
Photo by Nguyễn Hữu, Bảo Lộc, 1992