Sunday, August 12, 2018

714. Tranh TRƯƠNG VŨ Bừng Tỉnh Từ Cơn Mơ: Sơn dầu trên bố, 30” x 24”, thực hiện tháng 8/2018.


Tranh
TRƯƠNG VŨ

Bừng Tỉnh Từ Cơn Mơ: Sơn dầu trên bố, 30” x 24”,
thực hiện tháng 8/2018.bao năm