Tuesday, August 28, 2018

742. Tranh ĐINH CƯỜNG Nguyễn Xuân Hoàng thời Barbara, phác thảo sơn dầu trên giấy plast. 18"X20" đinhcường, 8 – 2013


Tranh
ĐINH CƯỜNG

Nguyễn Xuân Hoàng thời Barbara,
phác thảo sơn dầu trên giấy plast. 18"X20"
đinhcường, 8 – 2013