Wednesday, August 29, 2018

745. Vĩnh biệt Thượng Nghị Sĩ John McCain


V Ĩ N H  B I Ệ T
Thượng Nghị Sĩ John McCain

Trong ảnh: Bà Cindy McCain bên quan tài của chồng - TNS John McCain
Photo courtesy of AP –  Arizona, August 29, 2018