Sunday, September 23, 2018

786. Không gian ngày đầu thu, photo by Phạm Cao Hoàng, Scibilia, 23.9.2018

Không gian ngày đầu thu, photo by Phạm Cao Hoàng, Scibilia, 23.9.2018
Năm nay, mùa thu ở Mỹ bắt đầu từ Chủ Nhật, 23.9.2018
và chấm dứt vào Thứ Sáu, 21.12.2018.
Ngày 4 tháng 11.2018 là ngày vặn đồng hồ ngược một tiếng.