Monday, October 8, 2018

807. Tranh ĐINH CƯỜNG Người đàn đại hồ cầm, mực đen và cà phê trên giấy plast, 2014


Tranh
ĐINH CƯỜNG

Người đàn đại hồ cầm, mực đen và cà phê trên giấy plast, 2014