Friday, October 12, 2018

813. Tranh HẢI PHƯƠNG Rừng Thu Lá Đỏ, sơn dầu trên bố, 36” x 24”, thực hiện năm 2005.


Tranh
HẢI PHƯƠNG

Rừng Thu Lá Đỏ, sơn dầu trên bố, 36” x 24”, thực hiện năm 2005.