Friday, November 16, 2018

858. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Mùa thu trôi qua, sơn dầu trên bố, tháng 11.2018


t r a n h
đinh trường chinh

Mùa thu trôi qua, sơn dầu trên bố, đinh trường chinh, tháng 11.2018