Sunday, December 2, 2018

878. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH : BÊN KHUNG CỬA MÙA THU

t r a n h
đinh trường chinh

 
bên khung cửa mùa thu
sơn dầu đinh trường chinh,   12.2018