Sunday, December 2, 2018

879. Giới thiệu sách mới: NHẬT KÝ CỦA NHỮNG MẢNH VỠ (Thơ NGUYỄN THỊ THANH BÌNH) & THẦN THÁNH KHÔNG BIẾT YÊU (Tập truyện NGUYỄN THỊ THANH BÌNH)GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

NHẬT KÝ CỦA
NHỮNG MẢNH VỠ

Thơ NGUYỄN THỊ THANH BÌNH


NGƯỜI VIỆT BOOKS, Hoa Kỳ, 2018
332 trang, 111 bài thơ
Tranh bìa Nguyễn Trọng Khôi
Phụ bản Nguyễn Trọng Khôi & Trân SaTHẦN THÁNH
KHÔNG BIẾT YÊU

Tập truyện NGUYỄN THỊ THANH BÌNH


NGƯỜI VIỆT BOOKS, Hoa Kỳ, 2018
244 trang, 19 truyện ngắn
Tranh bìa Nguyễn Trọng Khôi
Phụ bản Nguyễn Trọng Khôi & Trân Sa
_______________________________________

Các bạn có thể mua 2 tác phẩm trên ở amazon.com