Monday, December 3, 2018

881. Thư Quán Bản Thảo số 83 sẽ phát hành vào tháng 1.2019
TẠP CHÍ THƯ QUÁN BẢN THẢO
NHẮN TIN


Thư Quán Bản Thảo số 83
sẽ phát hành vào tháng 1.2019

Chủ đề:
NHỮNG NGƯỜI LÀM VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
NẰM XUỐNG TRONG CHIẾN TRANH

Bài vở gửi cho số bào này
phải là sáng tác mới, đề tài tự do
(không nhất thiết liên quan đến chủ đề).

Xin gửi về:
trước ngày 15.12.2018.