Friday, January 11, 2019

945. Tranh TRƯƠNG VŨ Chân dung Trần Thị Nguyệt Mai, sơn dầu trên bố, 18" X 24", tháng 10.2017

Tranh
TRƯƠNG VŨ


Chân dung Trần Thị Nguyệt Mai, sơn dầu trên bố,  18" X 24", tháng 10.2017