Sunday, January 20, 2019

955. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Thiếu nữ và hoa xanh, 1.2019


  t r a n h
đinh trường chinh

Thiếu Nữ Và Hoa Xanh
Sơn dầu Đinh Trường Chinh, 1.2019