Saturday, February 23, 2019

1007. Tranh TRƯƠNG VŨ: Chân dung Cúc Hoa, sơn dầu trên bố, 18" x 24", thực hiện năm 2016


T r a n h
TRƯƠNG VŨ

CHÂN DUNG CÚC HOA
sơn dầu trên bố, 18" x 24",
Trương Vũ thực hiện năm 2016

Người và tranh

Họa sĩ và nhân vật


Xem thêm tranh Trương Vũ
theo đường dẫn dưới đây:

T R AN H  T R Ư Ơ N G  V Ũ