Saturday, March 2, 2019

1020. Tranh TRƯƠNG VŨ Kim Các Tự Chất liệu hổn hợp trên bố, 40” x 30”, thực hiện năm 2008 (Thuộc sưu tập của BS Tôn Thất Chiểu)


 Tranh
TRƯƠNG VŨ

Kim Các Tự
Chất liệu hổn hợp trên bố, 40” x 30”, thực hiện năm 2008
(Thuộc sưu tập của BS Tôn Thất Chiểu)