Friday, March 8, 2019

1033. Thơ NGUYỄN ĐỨC SƠN Điếu Giản Chi

Ghi chú: Học Giả Giản Chi tên thật Nguyễn Hữu Văn, sinh năm 1904, mất năm 2005